za_skopski
Дома Прес Центар Материјали за Годишно собрание на cartoon porn videos акционери
Е-пошта Печати PDF

Материјали за porn cartoon Годишно собрание на акционери

LOGO_SKP

Материјали за Годишно Собрание на акционери кое е свикано и ќе Shemale Porn се одржи на 31.05.2021

 

 

1.Известување за број и род на акции

2.Вклучување на нови точки во дневниот ред

3.Одлука за усвојување на годишната сметка 

4.Годишна сметка Скопски пазар АД 2020 

5.Одлука за усвојување на финансиски извештаи 

6.Ревидирани финансиски извештаи Скопски пазар АД Скопје 2020 

7.Одлука за усвојување на годишниот извештај за работењето на Скопски пазар АД Скопје 

8.Годишен извештај за работењето на Скопски пазар АД Скопје 2020 

9.Одлука за распределба на добивката 

10. Извештај на Службата за внатрешна ревизија 2020 

11. Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на Управниот одбор 

12. Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на Надзорниот одбор 

13. Одлука за измена на Статут 

14. Одлука за избор на ревизор 

15. Oвластување полномошници, образец за полномошно и известување за дадено полномошно 

16. Образец за гласање со коресподенција - физичко лице 

17. Образец за гласање со коресподенција - правно лице


http://uasd.edu.do/index.php?b...excel-2011 best price microsoft office 2013 uk
    https://ehs.utah.edu/sites/all...icense-key windows 8 cost in india
microsoft office standard 2013 download http://www.colegsirbenfro.ac.u...shop-trial