Печати

Информац nude celebrities ии и материјали за Собрание на акционери на ден 11.12.2019

LOGO_SKP
Информации и материјали за Собрание porn cartoon на акционери на ден 11.12.2019

1.Информација за учество на акционерско собрание
2.Известување за број и род на акции
3.Известување за дадено полномошно од акционер - физичко лице
4.Известување за дадено полномошно од акционер - правно лице
5.Овластување полномошници
6.Полномошно од акционер - физичко лице
7.Полномошно од акционер - правно лице
8.Пријава за учество на собрание лично
9.Пријава за учество на собрание од полномошник на акционер - физичко лице
10.Пријава за учество на собрание од полномошник на акционер - правно лице
11.Пријава за учество на собрание од застапник по закон на акционер правно лице
12.Предлагање на нови одлуки
13.Вклучување на нови точки во дневниот ред.