Печати

Информација hot milfs во врска со Собранието на акционери на ден 11.12.2019

LOGO_SKP
ИНФОРМАЦИЈА
Повик за Собрание со ревидиран дневен ред
Предлог одлука за отповикувањена НО предложена од акционери со над 5% од вкупниот број акции
Предлог одлука за избор на НО предложена од акционери со над 5% од вкупниот број акции