za_skopski
Дома Прес Центар Материјали за Годишно собрание на акционери
Е-пошта Печати PDF

Материјали за Годишно собрание на акционери

LOGO_SKP

Материјали за Годишно Собрание на акционери кое е свикано и ќе се одржи на 31.05.2022

1.Известување за број и род на акции

2.Вклучување на нови точки во дневниот ред

3.Oвластување полномошници и обрасци за гласање

4.Одлука за усвојување на годишната сметка

5.Годишна сметка Скопски пазар АД 2021

6.Одлука за усвојување на финансиски извештаи

7.Ревидирани финансиски извештаи Скопски пазар АД Скопје 2021

8.Одлука за усвојување на годишниот извештај за работењето на Скопски пазар АД Скопје

9.Годишен извештај за работењето на Скопски пазар АД Скопје 2021

10.Одлука за распределба на добивката

11.Извештај на Службата за внатрешна ревизија 2021

12.Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на Управниот одбор

13. Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на Надзорниот одбор

14. Одлука за избор на ревизор

15. Предлози по процедурален дел

 

photoshop cs3 download http://uasd.edu.do/index.php?b...t-discount
    windows 7 ultimate download microsoft adobe acrobat x pro download mac
http://www.colegsirbenfro.ac.u...vation-key microsoft office 2013 spanish