Контакт за инвеститори

ИНВЕСТИТОРИ > КОНТАКТ ЗА ИНВЕСТИТОРИ

Е-маил:

velimir.sipovic@skp.mk

Информации:

ЕМБС (матичен број): 4061764

ЕДБ (даночен број): 4030952259530

шифра на дејност: 68.20 

жиро с-ка: 300000000010512

депонент: Комерцијална банка А.Д Скопје

Контакт лице задолжено за инвеститори:

Велимир Шиповиќ

тел: 02/2404-204