Организациска Шема

ЗА НАС > ОРГАНИЗАЦИСКА ШЕМА

СП ПЛАНЕТ - Спој на бизнис и комуникација

Управувањето на Скопски Пазар А.Д. Скопје е организирано според двостепениот систем, согласно Законот за Трговски Друштва, односно со друштвото управуваат надзорен и управен одбор. Компанијата се состои од 5 сектори: 

 

СЕКТОР ЗА ЗАЕДНИЧКИ УСЛУГИ | СЕКТОР ЗА ФИНАНСИИ | СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА | СЕКТОР ЗА МАРКЕТИНГ | СЕКТОР ЗА ПАЗАРИ И НЕДВИЖНОСТИ

Управен Одбор

Младен Дамев

Претседател на Управниот одбор на Скопски пазар АД Скопје

Велимир Шиповиќ

Член на Управниот одбор на Скопски пазар АД Скопје

Арменд Етеми

Член на Управниот одбор на Скопски пазар АД Скопје

Озџан Даут

Член на Управниот одбор на Скопски пазар АД Скопје

Бесар Етеми

Член на Управниот одбор на Скопски пазар АД Скопје

Надзорен Одбор

Фатмир Етеми

Претседател на Надзорниот одбор на Скопски пазар АД Скопје

Ацо Дудулоски

Член на Надзорен одбор на Скопски Пазар АД Скопје

Димитар Џеков

Независен член на Надзорниот одбор на Скопски пазар АД Скопје