Контактирајте нè

Адреса

ул. Ѓорче Петров бр. 7, 1000 Скопје Северна Македонија

Информации:

ЕМБС (матичен број): 4061764

ЕДБ (даночен број): 4030952259530

шифра на дејност: 68.20 

жиро с-ка: 300000000010512

депонент: Комерцијална банка А.Д Скопје

Контакт лице задолжено за посредување:

Бојан Христов

тел: 02/2404-111

моб: 070/243-328

bojan.hristov@skp.mk

Кабинет на Претседател на Управен Одбор

тел: 02/2404-300

info@skp.mk

Финансии

Јагода Апостоловска

тел: 02/2404-206

finance@skp.mk

Сектор за деловен простор

Ана Костадинова

тел: 02/2404-112

ana.kostadinova@skp.mk